Tuesday, November 22, 2016

PENGAKUAN PERTAMA ATAS WAHYU KENABIAN MUHAMMAD


Siapakah orang yang pertama kali mengenali dan mengakui wahyu kenabian atas nabi Muhammad..?
Bahkan orang ini pula yang pertama kali mengingatkan nabi Muhammad akan beratnya beban2 beliau kedepan kelak. Dan nabi Muhammad percaya pada penjelasannya..
Dia adalah orang "Nasrani"
Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza (bin Qushai, dan dia adalah) anak paman Khadijah dan ia adalah seorang nasrani (ahli Injil dan Taurat) dijaman zahiliyah yang tua dan buta.
Ketika kembali dari gua hira setelah menerima wahyu pertama, nabi Muhammad menggigil lalu diselimuti oleh khadijah. Kemudian dibawalah nabi Muhammad oleh Khadijah menemui Waraqah.
"Khadijah berkata, Wahai putra pamanku, dengarkanlah putra saudaramu!’ Lalu Waraqah berkata kepada beliau, Wahai putra saudaraku, apakah yang engkau lihat?’ Lantas Rasulullah saw menceritakan kepadanya tentang apa yang beliau lihat. Lalu Waraqah berkata kepada beliau, ‘Ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Musa! Wahai sekiranya saya masih muda, sekiranya saya masih hidup ketika kaummu mengusirmu….’ Lalu Rasulullah saw. bertanya, ‘Apakah mereka akan mengusir saya?’ Waraqah menjawab, ‘Ya, belum pernah datang seorang laki-laki yang (membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali ia ditolak (dalam satu riwayat: disakiti / diganggu). Jika saya masih menjumpai masamu, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang tangguh.’ Namun tidak lama kemudian Waraqah meninggal..
SALAM

No comments:

Post a Comment